ماه: دی ۱۳۹۶

02

همه چیز انگیزست!

آقا اصلا همه چیز انگیزست ! خیلی بی تعارف بگم ! انگیزه چیزیه که گاهی وقتا از اکسیژن مهم تر میشه ، انگیزه داشته باشی امید به زندگی داری ، انگیزه داشته باشی میتونی از سنگ مجسمه بسازی ، از کاغذ نقاشی ، انگیزه بزرگترین محرکیه که وجود داره ، قبل از استعداد ، قبل…